regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.

1.2. Pełne korzystanie z Serwisu nie wymaga posiadania konta poczty elektronicznej. Jednak do podjęcia kontaktu z EldonStudio jest on wymagany w celu utrzymania komunikacji i wiadomości zwrotnych.

1.3. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.

1.4. eldonstudio.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

1.5. Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też w celu jego zminimalizowania zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności, takich jak np. korzystanie z programów antywirusowych.

1.6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.

1.7. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników Usługodawcy, Partnerów, Firm Użytkownik i inne osoby odwiedzające Serwis nie mogą zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób, lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.

1.8. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:

  • umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis;
  • zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
  • próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
  • uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom;
  • udostępnianie lub publikowanie treści, na których zamieszczenie Usługodawca nie wyraził zgody.

1.9. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych przy korzystaniu z Serwisu Użytkownik może o tym fakcie poinformować taniecbrzeg.pl poprzez formularz zgłoszeniowy, lub kanałami socialmedia. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

1.10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji lub aktualizacji. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników odpowiednim komunikatem w Serwisie, chyba że nie będzie możliwości dodania takiej informacji.

1.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy, Firm lub Partnerów.

 

 

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

2.1. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, logotypów, grafik i treści przygotowanych przez eldonstudio.pl i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom lub Firmom.

2.2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów, umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, która posiada prawa do danego utworu.

2.3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy, Partnerom, Firmom lub innym podmiotom.

2.4. Użytkownicy, umieszczając w Serwisie zdjęcia, materiały graficzne, materiały dźwiękowe, materiały wideo, opinie, pytania, odpowiedzi, udzielają nieodpłatnego i niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  • rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

2.5. Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, mogą przesłać nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. W wiadomości muszą znaleźć się kompletne i prawdziwe dane podmiotu zgłaszającego oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie zgłaszanego naruszenia i uzasadniające jego bezprawność.

 

 

3. USŁUGI

3.1. eldonstudi.pl NIE ŚWIADCZY ŻADNYCH USŁUG DROGĄ INTERNETOWĄ.

3.2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie jest zawierana na czas określony, tj. od chwili wejścia na stronę internetową Serwisu do czasu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

3.3. Strona eldonstudio.pl jest jedynie stroną informacyjno reklamową. Reklamą w rozumieniu samoistnego przedstawiania użytkownikom usług świadczonych stacjonarnie przez szkołę.

3.5. Umowa o świadczenie usługfirmy Eldon Studio nie jest podpisywana poprzez niniejszy serwis internetowy

 

 

4. DANE OSOBOWE

4.1. Korzystanie z serwisu może nieść ze sobą konieczność podania Imienia i Nazwiska, adresu e-mail a także numeru telefonu.

4.2. Dane te są wykorzystywane przez firmę w celach kontaktowych i informacyjnych dla użytkowników serwisu.

 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

5.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.